Pap0P1zq8JJYElFeA1qX1oXVwFGs9jnGapuo3DAq
Bookmark

789SURVIVAL - FORGET ME NOT [Romanization Lyric + Eng]


💜 Click here to request a song

💜 Click here for more lyrics

 Romanization Lyric


(อย่ากลัวว่าวันเวลา จะพาเธอไปจากฉัน 
ya glua wa wan wela ja pa ter bpai jak chan
Don't be afraid that the day will take you away from me. 

ความทรงจาํ ดี ๆ จะอยู่เมื่อตื่นและฝัน
kwam songjam dee dee ja yu meua dteun lae fan
Good memories will stay when you awake and dreaming.)

มันคงจะดี ถ้าหากไม่มี สิ่งที่เรียกว่าจากลา
man kong ja dee tahak mai mi sing ti riak wa jak la
It would be nice if there is no such thing as goodbye.

จะนานเท่าไร ไม่ห่างกันไป และคงไม่มีใครมีนํ้าตา
ja nan tao rai mai hang gan bpai lae kong mai mi krai mi namdta
How long will it be? Not apart. and no one will have tears.

แม้ว่าฉันจะหวังให้เป็นอย่างนั้น 
mae wa chan ja wang hai bpen yang nan 
Although I hope so, 

แม้จะภาวนาก็ได้แค่นั้น
mae ja pawana go dai kae nan
Even if you can only pray,

เพราะทางที่ต้องผ่าน ไม่ใช้ชั่วนิรนดร์
pro tang ti dtong pan mai chai chua niran
because the way to pass is not forever.


*
เพราะเรามีฝันท่ีเหมือนกันเลยได้มาร่วมทางเดียวกัน
pro rao mi fan ti meuan gan loey dai ma ruam tang diao gan
Because we have the same dream, so we are join this path together.

แต่ว่าสุดท้ายก็คงไม่พ้นท่ีต้องไปตามลําพัง
dtae wa sudtai go kong mai pon ti dtong bpai dtam lampang
But in the end, it wouldn't be inevitable to walk alone.

ขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างท่ีพาให้เรามาพบกัน
kobkhun took sing took yang ti pa hai rao ma pob gan
Thank you for everything that brought us together.

ถึงแม้ว่าเราต้องจากกัน แต่ฉันจะยังมองดูเธอจากตรงนี้
teung mae wa rao dtong jak gan dtae chan ja yang mong doo ter jak dtrong ni
Even though we've to part, but I'll still look at you from this point.

**
แม้พรุ่งนี้ฉันไม่ได้อยู่ใกล้ ๆ เธอแล้ว 
mae prungni chan mai dai yu glai glai ter laew
Even though tomorrow I'm no longer be with you.

ถึงแม้ว่าหันมามองไม่เจอกันแล้ว
teung mae wa han ma mong mai jer gan laew
Even though when I turn around, I can't see you anymore

รูไ้หมเธอจะมีฉันเพราะรกั เราไม่ห่างกัน
roo mai ter ja mi chan pro rak rao mai hang gan
Do you know that you have me? Because our love is not apart.

***
อย่ากลัวว่าวันเวลา จะพาเธอไปจากฉัน 
ya glua wa wan wela ja pa ter bpai jak chan
Don't be afraid that the day will take you away from me.

ความทรงจาํ ดี ๆ จะอยู่เมื่อตื่นและฝัน
kwam songjam dee dee ja yu meua dteun lae fan
Good memories will stay when you awake and dreaming.

เชื่อเถอะว่าคงอีกไม่นาน 
cheua tuh wa kong ik mai nan
Believe me that it won't be long.

จากกันวันน้ีเพื่อพบกันใหม่
jak gan wan ni peua pob gan mai
Leaving today to meet again. 

****
Forget me not Forget me not
Forget me not Forget me not
Forget me not Forget me not
Forget me not Forget me not


You got your objectives

พอ success แล้วค่อยมาโม้กันนะ
pho Success laew koi ma mo gan na
when your are successive, Let's brag.

วันน้ีเรายังเล็กแต่พอเป็นเพชรเราค่อยมาพบกันนะ
wan ni rao yang lek dtae pho bpen pet rao koi ma pob gan na
Today we are still small but when we become diamonds, we'll meet again.

ขอให้เธอเดินในเส้นทาง ที่วาง ไม่มีสะดุด 
koh hai ter deun nai sen tang ti wang mai mi sa doot
Wish you walk the path without any interruption.

เราจะได้เห็นกันในวันท่ีทําได้ดีที่สุด
rao ja dai hen gan nai wan ni tam dai dee ti sud
We'll see each other on the best day.

ฝันที่เราวาดเอาไว้มันไม่เคยจากไปไหน
fan ti rao wad ao wai man mai koey jak bpai nai
The dream that we drew, it never left.

ความทรงจำก็เช่นกัน มันไม่เคยจะจางหาย
kwam songjam go chen gan man mai koey ja jang hay
Also the memories, it never faded.

ทุกก้าวท่ีเธอจะไป ฉันเฝ้ามองดูไม่ไกล
took kao ti ter ja bpai chan fao mong doo mai glai
Every step you take, I'll watch you not far away.

ฉันทําของฉัน เธอทําของเธอแล้วเรามาเจอกันใหม่
chan tam kong chan ter tam kong ter laew rao ma jer gan mai
I did mine, you did yours, and we'll meet again.

*
เพราะเรามีฝันท่ีเหมือนกันเลยได้มาร่วมทางเดียวกัน
pro rao mi fan ti meuan gan loey dai ma ruam tang diao gan
Because we have the same dream, so we are join this path together.

แต่ว่าสุดท้ายก็คงไม่พ้นท่ีต้องไปตามลําพัง
dtae wa sudtai go kong mai pon ti dtong bpai dtam lampang
But in the end, it wouldn't be inevitable to walk alone.

ขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างท่ีพาให้เรามาพบกัน
kobkhun took sing took yang ti pa hai rao ma pob gan
Thank you for everything that brought us together.

ถึงแม้ว่าเราต้องจากกัน แต่ฉันจะยังมองดูเธอจากตรงนี้
teung mae wa rao dtong jak gan dtae chan ja yang mong doo ter jak dtrong ni
Even though we've to part, but I'll still look at you from this point.

**
แม้พรุ่งนี้ฉันไม่ได้อยู่ใกล้ ๆ เธอแล้ว 
mae prungni chan mai dai yu glai glai ter laew
Even though tomorrow I'm no longer be with you.

ถึงแม้ว่าหันมามองไม่เจอกันแล้ว
teung mae wa han ma mong mai jer gan laew
Even though when I turn around, I can't see you anymore

รูไ้หมเธอจะมีฉันเพราะรกั เราไม่ห่างกัน
roo mai ter ja mi chan pro rak rao mai hang gan
Do you know that you have me? Because our love is not apart.

***
อย่ากลัวว่าวันเวลา จะพาเธอไปจากฉัน 
ya glua wa wan wela ja pa ter bpai jak chan
Don't be afraid that the day will take you away from me.

ความทรงจาํ ดี ๆ จะอยู่เมื่อตื่นและฝัน
kwam songjam dee dee ja yu meua dteun lae fan
Good memories will stay when you awake and dreaming.

เชื่อเถอะว่าคงอีกไม่นาน 
cheua tuh wa kong ik mai nan
Believe me that it won't be long.

เพราะว่าฝันท่ีพาเรามาเจอกัน
pro wa fan ti pa rao ma jer gan
Because the dream that brought us together.

และฝันก็รอให้เราต้องไปตรงนั้น
lae fan go ro hai rao dtong bpai dtrong nan
And dreams are waiting for us to be there.

แค่ให้รู้ว่าเธอไม่เดินลําพัง
dtae hai roo wa ter mai deun lampang
Just to let you know that you're not walking on this path alone.

I’m always with you

**
แม้พรุ่งนี้ฉันไม่ได้อยู่ใกล้ ๆ เธอแล้ว 
mae prungni chan mai dai yu glai glai ter laew
Even though tomorrow I'm no longer be with you.

ถึงแม้ว่าหันมามองไม่เจอกันแล้ว
teung mae wa han ma mong mai jer gan laew
Even though when I turn around, I can't see you anymore

รูไ้หมเธอจะมีฉันเพราะรกั เราไม่ห่างกัน
roo mai ter ja mi chan pro rak rao mai hang gan
Do you know that you have me? Because our love is not apart.

***
อย่ากลัวว่าวันเวลา จะพาเธอไปจากฉัน 
ya glua wa wan wela ja pa ter bpai jak chan
Don't be afraid that the day will take you away from me.

ความทรงจาํ ดี ๆ จะอยู่เมื่อตื่นและฝัน
kwam songjam dee dee ja yu meua dteun lae fan
Good memories will stay when you awake and dreaming.

เชื่อเถอะว่าคงอีกไม่นาน 
cheua tuh wa kong ik mai nan
Believe me that it won't be long.

จากกันวันน้ีเพื่อพบกันใหม่
jak gan wan ni peua pob gan mai
Leaving today to meet again. 


โอเค บางทีก็มีที่เธอล้า
oke bangtee go mi ti ter la
Ah, okay Maybe there's sometimes that you‘re tired.

สัญญานะว่าจะไม่หยุด
sanya na wa ja mai yud
Promise me that you won't stop. 

ทุกอย่างที่ผ่านทุกสิ่งเธอท้า
took yang ti pan took sing ter ta
Everything that you've challenged,

ฟันฝ่าจะทำมันให้สุด
fan fa ja tam man hai sud
Fight against till the end.

แม้ตอนจบจะยังมีน้ำตา
mae dton jop ja yang mi namdta
Even if the end brings tears, 

แต่กาลเวลา ยังคงต้องฝ่าฟัน
dtae gan wela yang kong dtong fa fan
But still has to go through.

สัญญาทิ้งท้ายว่าเราไม่ห่างกัน
sanya ting tai wa rao mai hang gan
Promise in the end that we won't apart.

เพราะรักของเรามันยังคงนิรันดร์
pro rak kong rao man yang kong niran
Because our love is eternal. 

그동안 행복했어 
geudongan haengbokhaesseo
I've been so happy all this time, 

모두와 만나게돼서 
moduwa mannagedwaeseo
Met everyone who made me smile,

돌이켜봐도 감사하겠어 
dorikyeobwado kamsahagesseo
No matter how many times I look back, I don't regret it.

운명이라고 생각하겠어 
unmyeongirago saenggakhagesseo
It's must have been destiny. 

나는 always in this song 
naneun always in this song 
I'm always in this song.

So when we listen to this song 

항상 다시 만날 거야
hangsang dasi mannal geoya
We'll always meet again. 

Just wanna say forget me not

จากกันวันน้ีเพื่อพบกันใหม่
jak gan wan ni peua pob gan mai
Leaving today to meet again.
 Cr :
Romanization Lyric: jetsiphaa.com
English Translation: 789SURVIVAL
TAKE IT OUT WITH FULL CREDIT!!! 
Post a Comment

Post a Comment

close