Pap0P1zq8JJYElFeA1qX1oXVwFGs9jnGapuo3DAq
Bookmark

mints - WHEN YOU SLEEP (ตอนเธอหลับ) [Romanization Lyric + Eng]


💜 Click here to request a song

💜 Click here for more lyrics

 Romanization Lyric


เกิดคำถามขึ้นมากมายภายในใจ
geut kam tam keun mak mai phai nai jai
A lot of questions come up to my mind

ทุกครั้งที่เธอและฉัน
took krang ti ter lae chan
Every time we

นั่งหัวเราะ นั่งมองตา ยิ้มให้กัน โดยไม่ได้พูดอะไร
nang huaro nang mong dta yim hai gan doi mai dai pud arai
Laugh, look into each other’s eyes, and smile with no words and smile with no words

มีเพียงฉัน
mi piang chan
Is it only me

คิดมากเกินไปใช่มั้ย
kit mak gern bpai chai mai
Who always wonder

ยิ่งเราได้ใกล้กัน
ying rao dai glai gan
When we get closer

ยิ่งตอนเธอเผลอหลับ ข้างฉัน
ying dton ter pleu lap kang chan
Even when you fall asleep beside me


อยากรู้ว่าฉันนั้นพูดได้แค่ไหน
yak roo wa chan nan pud dai kae nai
I ponder how far I could say

เรียกเธอว่า bébé จะได้มั้ย
riak ter wa bébé ja dai mai
Can I call you bébé

หรือว่าฉันควรเก็บมันเอาไว้
reu wa chan kuan gep man ao wai
Or should I keep it to myself

I’ve never felt like this with anyone, but you

** 
สิ่งที่ฉันทำได้มีเพียงแค่แอบรัก
sing ti chan tam dai mi piang kae aep rak
The only thing I can do is have a crush on you

และก็ทำได้เพียงแค่บอกรัก
lae go tam dai piang kae bok rak
And I could say, “I love you."

ตอนที่เธอหลับ
dton ti ter lap
When you sleep

แค่ตอนที่เธอหลับ
kae dton ti ter lap
Only when you sleep

เพราะถ้าเธอรู้ว่าฉันนั้นคิดอย่างไร
pro ta ter roo wa chan nan kit yang rai
Cause if you know how I feel

ก็อาจเป็นฉันที่ต้องเสียเธอไป
go at bpen chan ti dtong sia ter bpai
I might have lost you

จากคำที่ไม่ควรบอก
jak kam ti mai kuan bok
From this forbidden word

จากคำที่ไม่ควรบอก เธอ
jak kam ti mai kuan bok ter
The word I should not tell you


มีคำพูดอยู่มากมายภายในใจ
mi kam pud yu mak mai phai nai jai
There were lots of words in my mind

ทุกครั้งที่เราห่างกัน
took krang ti rao hang gan
Every time we were apart

แต่ก็ไม่กล้าบอก
dtae go mai gla bok
But I didn't dare to say

ทำได้แค่มองจาก ตรงนี้
tam dai kae mong jak dtrong ni
I could only look at you from here

อยากรู้ว่าฉันนั้นพูดได้แค่ไหน
yak roo wa chan nan pud dai kae nai
I ponder how far I could say

พูดคำว่าคิดถึงเธอได้มั้ย 
pud kam wa kidteung ter dai mai
Should I tell you 'I miss you'

หรือว่าฉันควรเก็บมันเอาไว้
reu wa chan kuan gep man ao wai
Or should I keep it to myself

I’ve never felt like this with anyone, but you

** 
สิ่งที่ฉันทำได้มีเพียงแค่แอบรัก
sing ti chan tam dai mi piang kae aep rak
The only thing I can do is have a crush on you

และก็ทำได้เพียงแค่บอกรัก
lae go tam dai piang kae bok rak
And I could say, “I love you."

ตอนที่เธอหลับ
dton ti ter lap
When you sleep

แค่ตอนที่เธอหลับ
kae dton ti ter lap
Only when you sleep

เพราะถ้าเธอรู้ว่าฉันนั้นคิดอย่างไร
pro ta ter roo wa chan nan kit yang rai
Cause if you know how I feel

ก็อาจเป็นฉันที่ต้องเสียเธอไป
go at bpen chan ti dtong sia ter bpai
I might have lost you

จากคำที่ไม่ควรบอก
jak kam ti mai kuan bok
From this forbidden word

จากคำที่ไม่ควรบอก เธอ
jak kam ti mai kuan bok ter
The word I should not tell you


** 
สิ่งที่ฉันทำได้มีเพียงแค่แอบรัก
sing ti chan tam dai mi piang kae aep rak
The only thing I can do is have a crush on you

และก็ทำได้เพียงแค่บอกรัก
lae go tam dai piang kae bok rak
And I could say, “I love you."

ตอนที่เธอหลับ
dton ti ter lap
When you sleep

แค่ตอนที่เธอหลับ
kae dton ti ter lap
Only when you sleep

เพราะถ้าเธอรู้ว่าฉันนั้นคิดอย่างไร
pro ta ter roo wa chan nan kit yang rai
Cause if you know how I feel

ก็อาจเป็นฉันที่ต้องเสียเธอไป
go at bpen chan ti dtong sia ter bpai
I might have lost you

จากคำที่ไม่ควรบอก
jak kam ti mai kuan bok
From this forbidden word

จากคำที่ไม่ควรบอก เธอ
jak kam ti mai kuan bok ter
The word I should not tell you Cr :
Romanization Lyric : jetsiphaa.com
English Translation : Whattheduck
TAKE IT OUT WITH FULL CREDIT!!!
Post a Comment

Post a Comment

close