Pap0P1zq8JJYElFeA1qX1oXVwFGs9jnGapuo3DAq
Bookmark

ZENTYARB x PUNYARB Ft. LAZYLOXY - Rewrite (ฉบับปรับปรุง) Prod. By 1Rock [Romanization Lyric + Eng]💜 Click here to request a song

💜 Click here for more lyrics

 Romanization Lyric


**
[Zentyarb]
พอจะมีโอกาสไหมให้เรากลับมารักกัน 
po ja mi ogat mai hai rao glap ma rak gan
Will there be a chance for us to love again?

หนังสือเล่มเดิมอาจจบไม่เหมือนเดิม 
nangseu lem deum at jop mai meuan deum
The same book may end differently

เล่มนี้เป็นฉบับปรับปรุง
lem ni bpen chabab bprap bprung
This book is the revised edition

[Punyarb]
ที่ผ่านมาให้มันเป็นอดีต 
ti pan ma hai man bpen adit
The past let it be the past

ฉันพร้อมที่จะตีพิมพ์มันขึ้นมาใหม่ 
chan prom ti ja dti pim man keun ma mai
I'm ready to republish it

เธอจะกลับมาอ่านมันไหม
ter ja glap ma an man mai
Will you come back and read it?

ถ้าตอนจบไม่เหมือนเดิม
ta dton jop mai meuan deum
If the ending is not the same


[Zentyarb]
เดินเข้าสำนักพิมพ์ไปแก้ตอนจบ 
deun kao sam nak pim bpai gae dton jop
Walked into the publishing house to fix the ending

ข้อความความสำนึกผิดที่ฉันรอส่ง
kohkwam kwam sam neuk pit ti chan ro song 
The remorse message that I'm waiting to send

ในหนังสือเล่มเก่า มันอาจจะเขียนตอนอวสารบน เรื่องของเรามันไม่ได้มีกันแค่สองคน 
nai nangseu lem gao man atja kian dton awasan bon reuang kong rao man mai dai mi gan kae song kon
In the old book, it may have been written in the epilogue that our story is not just about two people


แต่นี่มันคือฉบับปรับปรุง
dtae ni man keu chabab bprap bprung
But this is the revised edition

ที่แก้ไขทุกสิ่งทุกอย่างก็เพื่อให้คุณกลับมา 
ti gae kao tuk sing tuk yang go peua hai khun glap ma
That fixes everything to get you back

ก็อยากให้คุณได้ลองมาเปิดอ่านดู
go yak hai khun dai long ma bpeut an du
I want you to try to open it and read it

ก็หวังว่าตอนจบบริบูรณ์จะไม่มีการจากลา
go wang wa dton jop boribun ja mai mi gan jak la
I hope that at the end of the day there will be no goodbye

**
[Zentyarb]
พอจะมีโอกาสไหมให้เรากลับมารักกัน 
po ja mi ogat mai hai rao glap ma rak gan
Will there be a chance for us to love again?

หนังสือเล่มเดิมอาจจบไม่เหมือนเดิม 
nangseu lem deum at jop mai meuan deum
The same book may end differently

เล่มนี้เป็นฉบับปรับปรุง
lem ni bpen chabab bprap bprung
This book is the revised edition

[Punyarb]
ที่ผ่านมาให้มันเป็นอดีต 
ti pan ma hai man bpen adit
The past let it be the past

ฉันพร้อมที่จะตีพิมพ์มันขึ้นมาใหม่ 
chan prom ti ja dti pim man keun ma mai
I'm ready to republish it

เธอจะกลับมาอ่านมันไหม
ter ja glap ma an man mai
Will you come back and read it?

ถ้าตอนจบไม่เหมือนเดิม
ta dton jop mai meuan deum
If the ending is not the same


[Punyarb]
เธอจะกลับมาอ่านไหม 
ter ja glap ma an mai
Will you come back and read it?

ถึงแม้เธอไม่อ่านฉันก็จะวางขาย 
teung mae ter mai an chan go ja wang kai
Even if you don't read it, I'll sell it

อยู่ดี จะตีพิมพ์เป็นหมื่นฉบับจนกว่า
yu dee ja dti pim bpen meun chabab jon gwa
Anyway, ten thousand copies will be published until

เธอจะคืนและกลับมา 
ter ja keun lae glap ma
You'll return and come back

แม้ต้องรอกี่สัปดาห์
mae dtong ro gi sapda
No matter how many weeks I have to wait

Eh เล่มที่แล้ว 
eh lem ti laew
Last volume

I know I did you wrong 

เป็นไปได้ไหมที่ให้ฉันแก้บทก่อน (Yes sir)
bpen bpai dai mai ti hai chan gae bot gon (Yes sir)
Is it possible for me to fix the chapter first?

ไม่อยากจะเป็นผู้ร้ายในใจใคร 
mai yak ja bpen phurai nai jai krai
I don't want to be the villain in anyone's heart

เธอช่วยกลับมาได้ไหม
ter chuay glap ma dai mai
Can you come back?

มาเขียนเรื่องราวด้วยหน้าใหม่
ma kian reuangrao duay na mai
Let's write a story on a new page


[Lazyloxzy]
ฉันเขียนเรื่องราวด้วยปลายปากกาแต่ว่าไม่อาจลบ มันด้วยliquid
chan kian reuangrao duay bplai bpakka dtae wa mai at lop man duay Liquid
I write stories with a pen but I can't erase them with liquid

เพราะโลกไม่อาจจะย้อนเวลาจึงรอเธอ มาเพื่อลิขิต
pro lok mai atja yon wela jeung ro ter ma peua likit
Because the world can't turn back time, I'm waiting for you to come as destiny

ชีวิตที่พังจนวิกฤต 
chiwit ti pang jon wikrit
Life in crisis

ขอสารภาพว่าคิดผิด 
koh sarapap wa kit pit
I confess that I was wrong

พอเห็นน้ำตาเธอไหลเป็นทางฉันดันเปราะบางเหมือน biscuits 
po hen namdta ter lai bpen tang chan dan bpro bang meuan Biscuits
As seeing your tears flow, I'm fragile like biscuits

คิดถึงทุกจูบก่อนที่เราจากทั้งริมฝีปากและ ลิปสติก 
kidteung tuk jup gon ti rao jak tang rimfipak lae lipstick
Think of every kiss before us apart from both lips and lipstick 

ฉันรอที่ดอยและคอยที่หาดหวังให้เธออยาก มานี่อีก 
chan ro ti doi lae koi ti had wang hai ter yak ma ni ik
I waited at the mountain and waited at the beach, hoping that you would want to come here again

cupidได้โปรดช่วยแผลงศรอีกครา I needed
Cupid dai bprot chuay plaeng son ik kra I Needed
Cupid please shoot the arrow again I needed

เรื่องเราเก็บไว้รู้มั้ยอาจ 
reuang rao gep wai ru mai at
Keep our story, do you know I might

Rewrite it for you to read this

ถึงแม้ว่าฉันจะไม่ชัวร์ 
teung mae wa chan ja mai chua
Even though I'm not sure

แต่ก็ยังไม่กลัวที่จะลอง 
dtae go yang mai glua ti ja long
But I am still not afraid to try

ก็ แค่อยากจะให้มันได้เจอ 
go kae yak ja hai man dai je
Well, I just want it to be found

แม้ว่าเธอจะขว้างมันลงคลอง 
mae wa ter ja kwang man long klong
Even though you threw it in the canal

เรียงร้อยและเขียนเป็นบทกลอน 
riang roi lae kian bpen bot glon
Arrange and write it as poems

และยังไม่พร้อมจะ จบตอน 
lae yang mai prom ja jop dton
And not ready to finish the chapter

ยังเขียนมันเพิ่มแม้อดนอน 
yang kian man peum mae otnon
I still write more even when I'm sleep-deprived

และใช้เวลาเพื่อ กลั่นกรอง 
lae chai wela peua glan grong
And take time to filter it out

อะไรไม่ดีก็ตัดทอน 
arai mai dee go dtat thon
What's not good, I'll cut it down

อยากให้เธอรู้ว่ายังรอ
yak hai ter ru wa yang ro
I want you to know that I'm still waiting

**
[Zentyarb]
พอจะมีโอกาสไหมให้เรากลับมารักกัน 
po ja mi ogat mai hai rao glap ma rak gan
Will there be a chance for us to love again?

หนังสือเล่มเดิมอาจจบไม่เหมือนเดิม 
nangseu lem deum at jop mai meuan deum
The same book may end differently

เล่มนี้เป็นฉบับปรับปรุง
lem ni bpen chabab bprap bprung
This book is the revised edition

[Punyarb]
ที่ผ่านมาให้มันเป็นอดีต 
ti pan ma hai man bpen adit
The past let it be the past

ฉันพร้อมที่จะตีพิมพ์มันขึ้นมาใหม่ 
chan prom ti ja dti pim man keun ma mai
I'm ready to republish it

เธอจะกลับมาอ่านมันไหม
ter ja glap ma an man mai
Will you come back and read it?

ถ้าตอนจบไม่เหมือนเดิม
ta dton jop mai meuan deum
If the ending is not the same


[Punyarb]
ให้เรากลับมารักกัน 
hai rao glap ma rak gan
For us to love again

หนังสือเล่มเดิมอาจจบไม่เหมือนเดิม 
nangseu lem deum at jop mai meuan deum
The same book may end differently

เล่มนี้เป็นฉบับปรับปรุง
lem ni bpen chabab bprap bprung
This book is the revised edition

[Zentyarb]
ที่ผ่านมาให้มันเป็นอดีต 
ti pan ma hai man bpen adit
The past let it be the past

ฉันพร้อมที่จะตีพิมพ์มันขึ้นมาใหม่ 
chan prom ti ja dti pim man keun ma mai
I'm ready to republish it

เธอจะกลับมาอ่านมันไหม
ter ja glap ma an man mai
Will you come back and read it?

ถ้าตอนจบไม่เหมือนเดิม
ta dton jop mai meuan deum
If the ending is not the same
 Cr :
Romanization Lyric : jetsiphaa.com
English Translation : jetsiphaa.com
TAKE IT OUT WITH FULL CREDIT!!!
Post a Comment

Post a Comment

close