Pap0P1zq8JJYElFeA1qX1oXVwFGs9jnGapuo3DAq
Bookmark

SLAPKISS - how can i... (ให้ลืมได้ไง) [Romanization Lyric + Eng] Romanization Lyric 


ได้คุยกับเธออีกครั้ง เหมือนเธอไม่เคยเปลี่ยนเลย 
dai kui gap ter ik krang meuan ter mai koey bplian ley
Talked to you again seems like you never change

ท่าทางน้ำเสียงแบบนั้น ทุกอย่างยังคงเหมือนเดิม 
tatang namsiang baeb nan tuk yang yang kong meuan deum
That kind of voice everything remains the same

*
แต่สิ่งที่เปลี่ยนคือเธอไปมีรักใหม่ 
dtae sing ti bplian keu ter bpai mi rak mai
But what has changed is that you have a new love

และเธอถามไม่เจอกันนาน สบายดีใช่มั้ย 
lae ter tam mai je gan nan sabai dee chai mai
And then you asked, 'Long time no see, how are you?'

จะให้ตอบยังไง ในเมื่อใจยังคง รอเธอตรงที่เดิมเสมอ
ja hai dtop yang ngai nai meua jai yang kong ro ter dtrong ti deum seumer
How to answer that when my heart is still waiting for you in the same place


**
ให้ฉันลืมเธอได้ไง ก็คนมันยังรักอยู่ 
hai chan leum ter dai ngai go kon man yang rak yu
How can I forget you? When I still love you

ให้ฉันลืมเธอได้ไง ก็คนมันยังคิดถึง
hai chan leum ter dai ngai go kon man yang kidteung
How can I forget you? When I still missing you

ข้อความที่สัญญากันวันนั้น 
koh kwam ti san ya gan wan nan
The promise that we made that day

ว่าจะไปเที่ยวกันกับฉัน ไม่เคยจะลืมได้เลย
wa ja bpai tiap gan gap chan mai koey ja leum dai ley
Will go with me anywhere, I will never be able to forget

ให้ฉันลืมเธอได้ไง ก็เรื่องเธอมันฝังใจ 
hai chan leum ter dai ngai go reuang ter man fangjai
How can I forget you? All about you impressed me

หลายครั้งที่มองหน้าใคร ภาพมันก็เปลี่ยน 
lai krang ti mong na krai pap man go bplian
Many times when I look at someone's face it will change

กลายเป็นหน้า ของเธออยู่ 
glai bpen na kong ter yu
It became your face

ไม่ใช่ฉัน เธอไม่รู้ 
mai chai chan ter mai ru
It's not me, you don't know

มันไม่ง่ายขนาดนั้น ให้เริ่มต้นใหม่เหมือนเธอ
man mai ngai kanatnan hai reum dtonmai meuan ter 
It's not that easy to start over just like you


ร้านเดิมของเธอและฉัน ฉันยังชอบไปอยู่เลย 
ran deum kong ter lae chan chan yang chop bpai yu ley
I still like to go to our favorite shop

และเพลงโปรดเราเพลงนั้น ฉันก็ยังฟังเหมือนเคย
lae pleng bprot rao pleng nan chan go yang fang meuan koey
And I still listen to our favorite song just like before

*
แต่สิ่งที่เปลี่ยนคือเธอไปมีรักใหม่ 
dtae sing ti bplian keu ter bpai mi rak mai
But what has changed is that you have a new love

และเธอถามไม่เจอกันนาน สบายดีใช่มั้ย 
lae ter tam mai je gan nan sabai dee chai mai
And then you asked, 'Long time no see, how are you?'

จะให้ตอบยังไง ในเมื่อใจยังคง รอเธอตรงที่เดิมเสมอ
ja hai dtop yang ngai nai meua jai yang kong ro ter dtrong ti deum seumer
How to answer that when my heart is still waiting for you in the same place

**
ให้ฉันลืมเธอได้ไง ก็คนมันยังรักอยู่ 
hai chan leum ter dai ngai go kon man yang rak yu
How can I forget you? When I still love you

ให้ฉันลืมเธอได้ไง ก็คนมันยังคิดถึง
hai chan leum ter dai ngai go kon man yang kidteung
How can I forget you? When I still missing you

ข้อความที่สัญญากันวันนั้น 
koh kwam ti san ya gan wan nan
The promise that we made that day

ว่าจะไปเที่ยวกันกับฉัน ไม่เคยจะลืมได้เลย
wa ja bpai tiap gan gap chan mai koey ja leum dai ley
Will go with me anywhere, I will never be able to forget

ให้ฉันลืมเธอได้ไง ก็เรื่องเธอมันฝังใจ 
hai chan leum ter dai ngai go reuang ter man fangjai
How can I forget you? All about you impressed me

หลายครั้งที่มองหน้าใคร ภาพมันก็เปลี่ยน 
lai krang ti mong na krai pap man go bplian
Many times when I look at someone's face it will change

กลายเป็นหน้า ของเธออยู่ 
glai bpen na kong ter yu
It became your face

ไม่ใช่ฉัน เธอไม่รู้ 
mai chai chan ter mai ru
It's not me, you don't know

มันไม่ง่ายขนาดนั้น ให้เริ่มต้นใหม่เหมือนเธอ
man mai ngai kanatnan hai reum dtonmai meuan ter 
It's not that easy to start over just like you


**
ให้ฉันลืมเธอได้ไง ก็คนมันยังรักอยู่ 
hai chan leum ter dai ngai go kon man yang rak yu
How can I forget you? When I still love you

ให้ฉันลืมเธอได้ไง ก็คนมันยังคิดถึง
hai chan leum ter dai ngai go kon man yang kidteung
How can I forget you? When I still missing you

ข้อความที่สัญญากันวันนั้น 
koh kwam ti san ya gan wan nan
The promise that we made that day

ว่าจะไปเที่ยวกันกับฉัน ไม่เคยจะลืมได้เลย
wa ja bpai tiap gan gap chan mai koey ja leum dai ley
Will go with me anywhere, I will never be able to forget

ให้ฉันลืมเธอได้ไง ก็เรื่องเธอมันฝังใจ 
hai chan leum ter dai ngai go reuang ter man fangjai
How can I forget you? All about you impressed me

หลายครั้งที่มองหน้าใคร ภาพมันก็เปลี่ยน 
lai krang ti mong na krai pap man go bplian
Many times when I look at someone's face it will change

กลายเป็นหน้า ของเธออยู่ 
glai bpen na kong ter yu
It became your face

ไม่ใช่ฉัน เธอไม่รู้ 
mai chai chan ter mai ru
It's not me, you don't know

มันไม่ง่ายขนาดนั้น ให้เริ่มต้นใหม่เหมือนเธอ
man mai ngai kanatnan hai reum dtonmai meuan ter 
It's not that easy to start over just like you

ถ้ามันง่ายขนาดนั้น ฉันคงเริ่มใหม่...
ta man ngai kanatnan chan kong reum mai...
If it's that easy I will start over... 
 Cr :
Romanization  Lyric : jetsiphaa.com
English Translation : jetsiphaa.com
TAKE IT OUT WITH FULL CREDIT!!!
Post a Comment

Post a Comment

close