Pap0P1zq8JJYElFeA1qX1oXVwFGs9jnGapuo3DAq
Bookmark

TONHON - PIN KLIAO (ปีนเกลียว) [Romanization Lyric + Eng]

TONHON - PIN KLIAO (ปีนเกลียว)


💜 Click here for more lyrics

 Romanization Lyric


เธอก็คงไม่สนใจ
ter go kong mai sonjai
You likely don't notice.

ไอหมาที่มองเครื่องบินบ่อย ๆ แบบฉันไง
ai ma ti mong khreuang bin boi boi baeb chan ngai
About a dog like me always looking up at planes.

ที่หวังให้เธอสนใจกันหน่อย
ti wang hai ter sonjai gan noi
Hoping to catch your eye.

ก็เธอดันอยู่บนฟ้า
go ter dan yu bon fa
Since you're way up high.

ยากที่จะไขว่จะคว้า
yak ti ja kwai ja kwa
You're out of reach.

พยายามปีนไปหา
payayam pin bpai ha
Trying to climb up to you.

ขอบันไดให้ฉันยืมหน่อย
koh bandai hai chan yeum noi
Please lend me a ladder.

*
จะขอพูดให้ชัดเจน นี่จีบเธออยู่นะ
ja koh pud hai chadjen ni jip ter yu na
Let me be clear, I'm hitting on you.

ต้องให้ตั้งวงเลยไหมเธอ
dtong hai dtang wong loey mai ter
Should I start a band for this?

**
สูงแค่ไหนก็มาดิครับ
soong khae nai go ma di krap
No matter how high you are, I'm coming.

ก็จะปีนขึ้นไปถาม
go ja pin kheun bpai tham
I'll climb up and ask.

ว่าจะรัก หรือไม่รัก เอายังไง
wa ja rak reu mai rak ao yang ngai
Will you love me or not, what's your choice?

รักไม่รักก็มาดิครับ บอกเลยว่าไม่ยอมแพ้
rak mai rak go ma di krap bok loey wa mai yomphae
Whatever you decide, I won't back down.

จะกี่ลดจะกี่เลี้ยว จะกี่คดจะกี่เคี้ยว จะกี่เกลียว ฉันจะปีนให้ดู
ja gi lod, ja gi liao, ja gi khod, ja gi khiao, ja gi kliao chan ja pin hai doo
Despite the curves and twists, I'll climb and let you see.


ใช่สิ ฉันมันเป็นสุนัข ไอปากพันธ์ุปั๊ก
chai si chan man bpen soonak ai bpak phan Pug
Yes, I'm a dog. A pug, to be exact.

เธอคงไม่รัก โครตอยากจะซัด หน้าเธอสักนัด ด้วยปากนะงับ 
ter kong mai rak kot yak ja sat na ter sak nat duay bpak na ngap
You won't love me, makes me want to snap at your face.

อะล้อเล่นหน่า
a lolen na
Just kidding

หรือเธอไม่ชอบหมา ฉันก็จะเลี้ยว กลายเป็นแมวเหมียว
reu ter mai chop ma? chan go ja liao glai bpen maew meow 
Or maybe you don't like dogs? I'll become a cat.

ก็จะเป็นหนูมาลีมีลูกแมวเหมียว ให้เธอ
go ja bpen noo malee mi look maew meow hai ter
I will be a cute kitten for you.

หนูมาลีมีลูกแมวเหมียว ลูกแมวเหมียว ลูกแมวเหมียว
noo malee mi look maew meow, look maew meow look maew meow
Malee has kittens that go meow, meow. Go meow meow, go meow meow.

แหงนมองเธอข้างเดียว แต่เดี๋ยวจะปีนขึ้นไปให้ดู
ngaen mong ter khang diao dtae diao ja bpen kheun bpai hai doo
Glancing up at you from below, but soon I'll climb for a better look.
*
จะขอพูดให้ชัดเจน นี่จีบเธออยู่นะ
ja koh pud hai chadjen ni jip ter yu na
Let me be clear, I'm hitting on you.

ต้องให้ตั้งวงเลยไหมเธอ
dtong hai dtang wong loey mai ter
Should I start a band for this?

**
สูงแค่ไหนก็มาดิครับ
soong khae nai go ma di krap
No matter how high you are, I'm coming.

ก็จะปีนขึ้นไปถาม
go ja pin kheun bpai tham
I'll climb up and ask.

ว่าจะรัก หรือไม่รัก เอายังไง
wa ja rak reu mai rak ao yang ngai
Will you love me or not, what's your choice?

รักไม่รักก็มาดิครับ บอกเลยว่าไม่ยอมแพ้
rak mai rak go ma di krap bok loey wa mai yomphae
Whatever you decide, I won't back down.

จะกี่ลดจะกี่เลี้ยว จะกี่คดจะกี่เคี้ยว จะกี่เกลียว ฉันจะปีนให้ดู
ja gi lod, ja gi liao, ja gi khod, ja gi khiao, ja gi kliao chan ja pin hai doo
Despite the curves and twists, I'll climb and let you see.


**
สูงแค่ไหนก็มาดิครับ
soong khae nai go ma di krap
No matter how high you are, I'm coming.

ก็จะปีนขึ้นไปถาม
go ja pin kheun bpai tham
I'll climb up and ask.

ว่าจะรัก หรือไม่รัก เอายังไง
wa ja rak reu mai rak ao yang ngai
Will you love me or not, what's your choice?

รักไม่รักก็มาดิครับ บอกเลยว่าไม่ยอมแพ้
rak mai rak go ma di krap bok loey wa mai yomphae
Whatever you decide, I won't back down.

จะกี่ลดจะกี่เลี้ยว จะกี่คดจะกี่เคี้ยว จะกี่เกลียว ฉันจะปีนให้ดู
ja gi lod, ja gi liao, ja gi khod, ja gi khiao, ja gi kliao chan ja pin hai doo
Despite the curves and twists, I'll climb and let you see.


แม้สุดท้าย ถ้าเธอไม่รัก
mae sudthai ta ter mai rak
Even if in the end, you don't love me.

ก็ยังดีที่ได้ถาม
go yang dee ti dai tham
I'm happy I asked you.

ว่าจะรัก หรือไม่รัก ไม่เป็นไร
wa ja rak reu mai rak mai bpen rai
Whether you love me or not, it doesn't matter.

แม้สุดท้าย จะต้องเจ็บช้ำ
mae sudthai ja dtong jep cham
Even though it might hurt in the end.

ก็ยินดีเป็นคนแพ้
go yindee bpen kon phae
I'm okay to be a loser.

จะกี่ลดจะกี่เลี้ยว จะกี่คดจะกี่เคี้ยว จะกี่เกลียว ฉันจะปีนให้ดู
ja gi lod ja gi liao ja gi kod ja gi khiao ja gi kliao chan ja bpen hai doo
Despite the curves and twists, I'll climb and let you see.

ใจ ฉันมีเพียงเธอ แค่เธอเท่านั้น 
jai chan man phiang ter khae ter tao nan
My heart belongs to you, only you.

แม้มันจะไกล ฉันก็คงจะไม่สนใจ
mae man ja glai chan go kong ja mai sonjai
No matter the distance, I don't care.

ก็มีเพียงเธอ แค่เธอเท่านั้น แม้มันจะไกล 
go mi phiang ter khae ter tao nan mae man ja glai
It's only you, just you, despite the distance.

ฉันก็จะปีนเกลียวขึ้นไป
chan go ja bpen kliao kheun bpai
I will climb up to reach you. Cr :
Romanization Lyric: jetsiphaa.com
English Translation: jetsiphaa.com
TAKE IT OUT WITH FULL CREDIT!!!
Post a Comment

Post a Comment

close