Pap0P1zq8JJYElFeA1qX1oXVwFGs9jnGapuo3DAq
Bookmark

Parnpeet - Y Girl Ost. Why You… Y Me? [Romanization Lyric + Eng]


💜 Click here to request a song

💜 Click here for more lyrics

 Romanization Lyric


เสียงที่เธอกำลังได้ฟัง คือเสียงเบาๆที่ทรงพลัง
siang ti ter gamlang dai fang keu siang bao bao ti song palang
The sound you are hearing is a soft voice that gives you strength

จากฉันคนเดิม ฉันนี่ไง ที่คอยเปย์ใจไปให้เธอ 
jak chan kon deum chan ni ngai ti koi bpey jai bpai hai ter
From the same person, that's me who pays my heart to you

ทุกๆก้าวที่เธอเลือกเดิน ปัญหาใดๆที่เธอเผชิญ
took took gao ti ter leuak deun bpanha dai dai ti ter pacheun
Every step you choose, any problems that you have to face

ฉันจะยืนอยู่ข้างเธอ จนเธอสู้ไหว 
chan ja yeun yu kang ter jon ter su wai
I'll stand beside you till you can pass it


*
ถ้าเธอ.. เหนื่อยเกินไปเหมือนไร้เรี่ยวแรง
ta ter... neuai gern bpai meuan rai riao raeng
If you.. are too tired, like you don't have any energy

จะเป็นแรงผลักดัน ให้เธอลุกขึ้นอีกครั้ง 
ja bpen raeng plak dan hai ter look keun ik krang
I'll push and give you the energy to make you rise again

**
จะส่งความรักไปลอยรอบๆใจเธอ
ja song kwam rak bpai loi rop rop jai ter
I Will send my love to float around your heart

เป็นเหมือนดังลมหมุนรอบตัวเธอ
bpen meuan dang lom moon rop dtua ter
Just like the wind swirling around you

คอยพัดเย็นๆ วันไหนที่เธอร้อนใจ
koi pad yen yen wan nai ti ter ron jai
That keeps blowing cold air on days when you're anxious

ถ้าทางมืดมิด จะไปเป็นดวงตะวัน
ta tang meut mit ja bpai bpen duang dtawan
If your path is dark, I'll become your sun

หน้าฝนจะแปลงเป็นร่มสักคัน
na fon ja bplaeng bpen rom sak kan
In the rainy season, I'll be your umbrella

พร้อมทำเพื่อเธอ ถ้าเธอต้องการเมื่อใด
prom tam peua ter ta ter dtong gan meua dai
I'm always ready for you anytime you want

จะวาร์ปไปหาเลยทันที 
ja wap bpai ha loey tan ti
I'll go to you immediately


ฝันที่เธอกำลังจะทำ คือฝันที่มีของฉันเหมือนกัน
fan ti ter gamlang ja tam keu fan ti mi kong chan meuan gan
The dream that you were about to make is the same dream as me

จะช่วยให้เธอ ได้ไปเจอ จุดหมายที่เธออยากค้นเจอ 
ja chuay hai ter dai bpai jer jud mai ti ter yak kon jer
I'll help you to meet the destination that you want to achieve

แม้ว่าใครจะมองยังไง และแม้ว่าใครว่าเธอยังไง
mae wa krai ja mong yang ngai lae mae wa krai wa ter yang ngai
Whoever look at you, no matter what they said

จะนั่งลงข้างๆเธอ กอดเธอเอาไว้ 
ja nang long kang kang ter god ter ao wai
I'll sit beside you and embrace you


*
ถ้าเธอ.. เหนื่อยเกินไปเหมือนไร้เรี่ยวแรง
ta ter... neuai gern bpai meuan rai riao raeng
If you.. are too tired, like you don't have any energy

จะเป็นแรงผลักดัน ให้เธอลุกขึ้นอีกครั้ง 
ja bpen raeng plak dan hai ter look keun ik krang
I'll push and give you the energy to make you rise again

**
จะส่งความรักไปลอยรอบๆใจเธอ
ja song kwam rak bpai loi rop rop jai ter
I Will send my love to float around your heart

เป็นเหมือนดังลมหมุนรอบตัวเธอ
bpen meuan dang lom moon rop dtua ter
Just like the wind swirling around you

คอยพัดเย็นๆ วันไหนที่เธอร้อนใจ
koi pad yen yen wan nai ti ter ron jai
That keeps blowing cold air on days when you're anxious

ถ้าทางมืดมิด จะไปเป็นดวงตะวัน
ta tang meut mit ja bpai bpen duang dtawan
If your path is dark, I'll become your sun

หน้าฝนจะแปลงเป็นร่มสักคัน
na fon ja bplaeng bpen rom sak kan
In the rainy season, I'll be your umbrella

พร้อมทำเพื่อเธอ ถ้าเธอต้องการเมื่อใด
prom tam peua ter ta ter dtong gan meua dai
I'm always ready for you anytime you want

จะวาร์ปไปหาเลยทันที 
ja wap bpai ha loey tan ti
I'll go to you immediately


*
ถ้าเธอ.. เหนื่อยเกินไปเหมือนไร้เรี่ยวแรง
ta ter... neuai gern bpai meuan rai riao raeng
If you.. are too tired, like you don't have any energy

จะเป็นแรงผลักดัน ให้เธอลุกขึ้นอีกครั้ง 
ja bpen raeng plak dan hai ter look keun ik krang
I'll push and give you the energy to make you rise again

**
จะส่งความรักไปลอยรอบๆใจเธอ
ja song kwam rak bpai loi rop rop jai ter
I Will send my love to float around your heart

เป็นเหมือนดังลมหมุนรอบตัวเธอ
bpen meuan dang lom moon rop dtua ter
Just like the wind swirling around you

คอยพัดเย็นๆ วันไหนที่เธอร้อนใจ
koi pad yen yen wan nai ti ter ron jai
That keeps blowing cold air on days when you're anxious

ถ้าทางมืดมิด จะไปเป็นดวงตะวัน
ta tang meut mit ja bpai bpen duang dtawan
If your path is dark, I'll become your sun

หน้าฝนจะแปลงเป็นร่มสักคัน
na fon ja bplaeng bpen rom sak kan
In the rainy season, I'll be your umbrella

พร้อมทำเพื่อเธอ ถ้าเธอต้องการเมื่อใด
prom tam peua ter ta ter dtong gan meua dai
I'm always ready for you anytime you want

จะวาร์ปไปหาเลยทันที 
ja wap bpai ha loey tan ti
I'll go to you immediately
 Cr :
Romanization Lyric: jetsiphaa.com
English Translation: jetsiphaa.com
TAKE IT OUT WITH FULL CREDIT!!!
Post a Comment

Post a Comment

close