Pap0P1zq8JJYElFeA1qX1oXVwFGs9jnGapuo3DAq
Bookmark

Phuwin - Living For You (เพื่อเธอแค่หนึ่งเดียว) Ost. Never Let Me Go [Romanization Lyric + Eng]


💜 Click here to request a song

💜 Click here for more lyrics

 Romanization Lyric

ในวันที่เธอมีเพียงน้ำตา 
nai wan ti ter mi piang namdta
On the day that you have tears

ในวันที่ฟ้าไม่เคยเป็นใจ 
nai wan ti fa mai koey bpen jai
On the day that things don’t go your way

ในเวลาที่เราต้องห่างแสนไกล 
nai wela ti rao dtong hang saen glai
On the day that we are far apart

วันที่ไม่มีฉันข้างๆตรงนั้น
wan ti mai mi chan kang kang dtrong nan
On the day that I’m not by your side


*
ฉันรู้เธอกลัว เธอไม่แน่ใจ 
chan roo ter glua ter mai nae jai
I know that you feel scared and unsecured

อะไรที่เราต้องเจอ
arai ti rao dtong jer
Because of the things we are going through

รู้ไว้ว่ามี คนที่รักเธอ ตรงนี้
roo wai wa mi kon ti rak ter dtrong ni
Just remember that you have me who loves you

**
อย่ากลัวเลยถ้าฟ้าจะพาให้เราต้องห่างกัน
ya glua liey ta fa ja pa hai rao dtong hang gan
Don’t be afraid even if we are separated

แค่เธอรอตรงนั้นแล้วฉันจะหาเธอให้เจอ
kae ter ro dtrong nan laew chan ja ha ter hai jer
Just stay there and wait for me, I’ll find you

หากวันพรุ่งนี้เป็นอย่างไร ให้เธอจำไว้เลย
hak wan prungni bpen yang rai hai ter jam wai loey
No matter what tomorrow brings, please remember this

ว่าฉันคนนี้จะอยู่ เพื่อเธอแค่คนเดียว
wa chan kon ni ja yu peua ter kae kon diao
I will live only for you


เมื่อไหร่ที่เธอได้มองฟ้า
meua rai ti ter dai mong fa
Whenever you look up into the sky

จะมีฉันมองฟ้าเดียวกันกับเธอ
ja mi chan mong fa diao gan gap ter
Know that we are looking at the same sky

ยังมีคนหนึ่งที่อยู่ข้างเธอ 
yang mi kon neung ti yu kang ter
You will always have me by your side

แค่เพียงเธอคิดถึงฉันคนนี้
kae piang ter kidteung chan kon ni
Just think of me


*
ฉันรู้เธอกลัว เธอไม่แน่ใจ 
chan roo ter glua ter mai nae jai
I know that you feel scared and unsecured

อะไรที่เราต้องเจอ
arai ti rao dtong jer
Because of the things we are going through

รู้ไว้ว่ามี คนที่รักเธอ ตรงนี้
roo wai wa mi kon ti rak ter dtrong ni
Just remember that you have me who loves you

**
อย่ากลัวเลยถ้าฟ้าจะพาให้เราต้องห่างกัน
ya glua loey ta fa ja pa hai rao dtong hang gan
Don’t be afraid even if we are separated

แค่เธอรอตรงนั้นแล้วฉันจะหาเธอให้เจอ
kae ter ro dtrong nan laew chan ja ha ter hai jer
Just stay there and wait for me, I’ll find you

หากวันพรุ่งนี้เป็นอย่างไร ให้เธอจำไว้เลย
hak wan prungni bpen yang rai hai ter jam wai loey
No matter what tomorrow brings, please remember this

ว่าฉันคนนี้จะอยู่ เพื่อเธอแค่คนเดียว
wa chan kon ni ja yu peua ter kae kon diao
I will live only for you


别害怕如果上帝把我们分开
Bié hàipà rúguǒ shàngdì bǎ wǒmen fēnkāi 
Don’t be afraid even if we are separated

我会跟着你,只要你在那儿等待
wǒ huì gēnzhe nǐ, zhǐyào nǐ zài nà'er děngdài
Just stay there and wait for me, I’ll find you

不管明天发生什么,记得我还在
bùguǎn míngtiān fāshēng shénme, jìdé wǒ hái zài 
No matter what tomorrow brings, please remember this

会为你活着,只为你一个人
huì wèi nǐ huózhe, zhǐ wèi nǐ yīgè rén
I will live only for you
 Cr :
Romanization Lyric: jetsiphaa.com
English Translation: GMMTV RECORDS
TAKE IT OUT WITH FULL CREDIT!!!
Post a Comment

Post a Comment

close