Pap0P1zq8JJYElFeA1qX1oXVwFGs9jnGapuo3DAq
Bookmark

NONT TANONT - New Me (คนใหม่) [Romanization Lyric + Eng]


💜 Click here to request a song

💜 Click here for more lyrics

 Romanization Lyric

เก็บข้าวของที่กองอยู่ตรงนั้น
gep kao kong ti gong yu dtrong nan
Pack all of my remaining things

ตื่นให้เช้ากว่าเดิมในวันนั้น
dteun hai chao gwa deum nai wan nan
Wake up early than I used to be

รับทุกสายที่โทรมา
rap took sai ti torma
Answer every call

เช็คข้อความทุกเวลา
check kohkwam took wela
Checking all my messages

เปลี่ยนตัวเองเป็นคนใหม่ คนที่ดีกว่าคนนั้น
bplian dtua eng bpen kon mai, kon ti dee gwa kon nan
I’m trying to be a new me, a better version of myself


ไม่ทำแล้วอะไรที่ไม่ดี
mai tam laew arai ti mai dee
Stop all of the bad things I did

จำได้แล้วทุกเรื่องในวันนี้
jam dai laew took reuang nai wan ni
I realized everything today

เรื่องที่เธอนั้นเคยบอก ตอนนั้นน่ะทำไม่ได้หรอก
reuang ti ter nan koey bok, dton nan na tam mai dai rok
What you tried to tell me, I couldn’t do that for you

จนเธอต้องเดินจากฉันไป
jon ter dtong deun jak chan bpai
So you walked away from me

กี่ครั้งและกี่ครั้งที่ผิดพลั้งที่ฉันพลาดไป
gi krang lae gi krang ti pit plang ti chan plad bpai
How many times I’ve messed up our love

ทำอะไรให้เธอต้องผิดหวัง
tam arai hai ter dtong pid wang
Did the things that let you down

อีกครั้งนะอีกครั้งเธอช่วยฟังฉันได้รึเปล่า
ik krang na ik krang ter chuay fang chan dai reu bplao
All I ask is another chance for me to explain

** 
อยากให้วันนี้เธอได้มาเห็นฉันที่เป็นคนใหม่
yak hai wan ni ter dai ma hen chan ti bpen kon mai
Today I want you to see the best version of me

อยากจะถามว่าใช่แบบนี้ที่เธอเคยฝันไว้ใช่ไหม
yak ja tam wa chai baeb ni ti ter koey fan wai chai mai
Wanna ask if this person is the one you dream of?

รู้แล้วนะอะไรที่มันไม่ดี ในนาทีที่อาจสายไป
ru laew na arai ti man mai dee, nai nahtee ti at say bpai
I realized the bad things I did, when it might be too late

ขอแค่โอกาสให้ฉันได้เริ่มใหม่
koh kae ogat hai chan dai reum mai
Please give me one more chance to reset

จะเป็นคนรักที่ดีให้เธอ
ja bpen kon rak ti dee hai ter
I’ll be the perfect lover for you


เพลงเพลงนั้นที่เธอเคยชอบฟัง
pleng pleng nan ti ter koey chop fang
You used to love that song so much

บางครั้งที่ฉันบอกว่ารำคาญ เพราะมันช่างเสียงดัง
bang krang ti chan bok wa ramkan pro man chang siang dang
I told you to knock it off, It was quite too loud

วันนี้ฉันต้องเปิดมัน เพื่อลบเลือนความเงียบงัน
wan ni chan dtong bpeut man, peua lop leuan kwam ngiap ngan
Now I’m listening to it, Just to fill a silence

เพื่อจะเพ้อว่าเธอยังอยู่ตรงนี้ด้วยกัน
peua ja peu wa ter yang yu dtrong ni duay gan
Just to think that you’re still here with me

เธอบ่นเสมอเวลาที่เดิน ทำไมไม่จับมือกัน
ter bon seumer wela ti deun tammai mai jap meu gan
You used to mutter why I did not hold your hands

วันนี้อยากทำเท่าไรก็ ทำได้เพียงแค่เดินลำพัง
wan ni yak tam tao rai go tam dai piang kae deun lam pang
All I could do today is walking by myself

เวลาที่ไม่เคยมีให้เธอ
wela ti mai koey mi hai ter
The time that I didn’t have for you

ตอนนี้มีมากมายเหลือเกิน
dton ni mi mak mai leua geun
Now I got plenty of it

กลับต้องใช้มันไปวัน ๆ โดยไม่มีเธอ
glap dtong chai man bpai wan wan doi mai mi ter
Now it’s just a time spent without you

กี่ครั้งและกี่ครั้งที่ผิดพลั้งที่ฉันพลาดไป
gi krang lae gi krang ti pit plang ti chan plad bpai
How many times I’ve messed up our love

ทำอะไรให้เธอต้องผิดหวัง
tam arai hai ter dtong pid wang
Did the things that let you down

อีกครั้งนะอีกครั้งเธอช่วยฟังฉันได้รึเปล่า
ik krang na ik krang ter chuay fang chan dai reu bplao
All I ask is another chance for me to explain


ให้โอกาสฉันได้ไหม…
hai ogat chan dai mai
Please give me another chance...

** 
อยากให้วันนี้เธอได้มาเห็นฉันที่เป็นคนใหม่
yak hai wan ni ter dai ma hen chan ti bpen kon mai
Today I want you to see the best version of me

อยากจะถามว่าใช่แบบนี้ที่เธอเคยฝันไว้ใช่ไหม
yak ja tam wa chai baeb ni ti ter koey fan wai chai mai
Wanna ask if this person is the one you dream of?

รู้แล้วนะอะไรที่มันไม่ดี ในนาทีที่อาจสายไป
ru laew na arai ti man mai dee, nai nahtee ti at say bpai
I realized the bad things I did, when it might be too late

ขอแค่โอกาสให้ฉันได้เริ่มใหม่
koh kae ogat hai chan dai reum mai
Please give me one more chance to reset

จะเป็นคนรักที่ดีให้เธอ
ja bpen kon rak ti dee hai ter
I’ll be the perfect lover for you


** 
อยากให้วันนี้เธอได้มาเห็นฉันที่เป็นคนใหม่
yak hai wan ni ter dai ma hen chan ti bpen kon mai
Today I want you to see the best version of me

อยากจะถามว่าใช่แบบนี้ที่เธอเคยฝันไว้ใช่ไหม
yak ja tam wa chai baeb ni ti ter koey fan wai chai mai
Wanna ask if this person is the one you dream of?

รู้แล้วนะอะไรที่มันไม่ดี ในนาทีที่อาจสายไป
ru laew na arai ti man mai dee nai nahtee ti at say bpai
I realized the bad things I did, when it might be too late

ขอแค่โอกาสให้ฉันได้เริ่มใหม่
koh kae ogat hai chan dai reum mai
Please give me one more chance to reset

จะเป็นคนรักที่ดีให้เธอ
ja bpen kon rak ti dee hai ter
I’ll be the perfect lover for you
 Cr :
Romanization Lyric : jetsiphaa.com
English Translation : LOVEiS+
TAKE IT OUT WITH FULL CREDIT!!!
Post a Comment

Post a Comment

close