Pap0P1zq8JJYElFeA1qX1oXVwFGs9jnGapuo3DAq
Bookmark

INDIGO - Thin line (เส้นบางๆ) [Romanization Lyric + Eng]


💜 Click here to request a song

💜 Click here for more lyrics

 Romanization Lyric


ได้อยู่กับเธอแค่ตอนที่เธอคิดถึงกัน 
dai yu gap ter kae dton ti ter kidteung gan
We only get together when you need me

เจอกันได้นะถ้าเธอต้องการ แต่ไม่ใช่ทุกเวลาที่อยากเจอ
jer gan dai na ta ter dtong gan dtae mai chai took wela ti yak jer
I’ll be there if you want me but you don’t seem care

ต้องบอกใครๆที่ถามว่าเราเป็นเพื่อนกัน
dtong bok krai krai ti tam wa rao bpen peuan gan
Have to tell everyone that we’re just a friend

ยังต้องเว้นระยะห่าง อยู่ระหว่างฉันและเธอ
yang dtong wen raya hang yu rawang chan lae ter
And keep a distance between you and me


*
ไม่มีสิทธิ์หวง ไม่มีสิทธิ์หึง ถ้าคิดถึงก็ได้แค่นั้น
mai mi sit huang mai mi sit heung ta kidteung go dai kae nan
Cannot be possessive can only think of you

ไม่มีคำนิยามว่าฉันและเธอสถานะคืออะไร 
mai mi kam niyam wa chan lae ter satana keu arai
There is no definition of our status

แค่ใกล้เคียงคำว่าคนรัก
lae glai kiang kam wa kon rak 
It’s close to a lover

แต่เรียกที่รักก็ไม่ได้ 
dtae riak teerak go mai dai
But can’t call you babe

แค่ความสัมพันธ์ที่คล้ายคำว่ารัก 
kae kwam sampan ti klai kam wa rak
Or this is just a situationship

**
แค่เส้นบางๆที่ฉันไม่เคยจะข้ามมันได้เลย
kae sen bang bang ti chan mai koey ja kam man dai loey
There is a thin line that I can’t ever cross

เป็นได้แค่คนใกล้ใกล้เธอ
bpen dai kae kon glai glai ter
Just a friend with benefit

แต่ไม่สามารถเรียกว่าคนรัก
dtae mai samat riak wa kon rak
Just a friend with benefit

จะมีสักวันบ้างหรือเปล่า 
ja mi sak wan bang reu bplao
Will there be a day

วันหนึ่งที่เธอให้ฉันแบบคนทีรักกัน 
wan neung ti ter hai chan baeb kon ti rak gan
A day that you treat me like a lover

หรือไม่มีวันนั้นอยู่จริง 
reu mai mi wan nan yu cing
Or the day doesn’t exist


บอกหน่อยได้ไหมว่าสำหรับเธอฉันเป็นใคร 
bok noi dai mai wa samrap ter chan bpen krai
Can you tell me what i mean to you

คงจะไม่ยากเกินไป มีแค่เพียงเรื่องเดียวที่อยากขอ 
kong ja mai yak geun bpai mi kae piang reuang diao ti yak koh
Wouldn't be too hard there's only one thing I would ask

อย่าเก็บฉันไว้ถ้าคิดว่าฉันไม่ดีพอ
ya gep chan wai ta kit wa chan mai dee pho
Don't keep me if you think I'm no good

อย่าให้ฉันนั้นต้องทนรอ อย่างไม่มีวันนั้นเลย
ya hai chan na dtong thon ro yang mai mi wan nan loey
Don't make me waiting aimlessly


*
ไม่มีสิทธิ์หวง ไม่มีสิทธิ์หึง ถ้าคิดถึงก็ได้แค่นั้น
mai mi sit huang mai mi sit heung ta kidteung go dai kae nan
Cannot be possessive can only think of you

ไม่มีคำนิยามว่าฉันและเธอสถานะคืออะไร 
mai mi kam niyam wa chan lae ter satana keu arai
There is no definition of our status

แค่ใกล้เคียงคำว่าคนรัก
lae glai kiang kam wa kon rak 
It’s close to a lover

แต่เรียกที่รักก็ไม่ได้ 
dtae riak teerak go mai dai
But can’t call you babe

แค่ความสัมพันธ์ที่คล้ายคำว่ารัก 
kae kwam sampan ti klai kam wa rak
Or this is just a situationship

**
แค่เส้นบางๆที่ฉันไม่เคยจะข้ามมันได้เลย
kae sen bang bang ti chan mai koey ja kam man dai loey
There is a thin line that I can’t ever cross

เป็นได้แค่คนใกล้ใกล้เธอ
bpen dai kae kon glai glai ter
Just a friend with benefit

แต่ไม่สามารถเรียกว่าคนรัก
dtae mai samat riak wa kon rak
Just a friend with benefit

จะมีสักวันบ้างหรือเปล่า 
ja mi sak wan bang reu bplao
Will there be a day

วันหนึ่งที่เธอให้ฉันแบบคนทีรักกัน 
wan neung ti ter hai chan baeb kon ti rak gan
A day that you treat me like a lover

หรือไม่มีวันนั้นอยู่จริง 
reu mai mi wan nan yu cing
Or the day doesn’t exist

**
แค่เส้นบางๆที่ฉันไม่เคยจะข้ามมันได้เลย
kae sen bang bang ti chan mai koey ja kam man dai loey
There is a thin line that I can’t ever cross

เป็นได้แค่คนใกล้ใกล้เธอ
bpen dai kae kon glai glai ter
Just a friend with benefit

แต่ไม่สามารถเรียกว่าคนรัก
dtae mai samat riak wa kon rak
Just a friend with benefit

จะมีสักวันบ้างหรือเปล่า 
ja mi sak wan bang reu bplao
Will there be a day

วันหนึ่งที่เธอให้ฉันแบบคนทีรักกัน 
wan neung ti ter hai chan baeb kon ti rak gan
A day that you treat me like a lover

หรือไม่มีวันนั้น...
reu mai mi wan nan....
Or the day doesn’t exist


**
แค่เส้นบางๆที่ฉันไม่เคยจะข้ามมันได้เลย
kae sen bang bang ti chan mai koey ja kam man dai loey
There is a thin line that I can’t ever cross

เป็นได้แค่คนใกล้ใกล้เธอ
bpen dai kae kon glai glai ter
Just a friend with benefit

แต่ไม่สามารถเรียกว่าคนรัก
dtae mai samat riak wa kon rak
Just a friend with benefit

จะมีสักวันบ้างหรือเปล่า 
ja mi sak wan bang reu bplao
Will there be a day

วันหนึ่งที่เธอให้ฉันแบบคนทีรักกัน 
wan neung ti ter hai chan baeb kon ti rak gan
A day that you treat me like a lover

หรือไม่มีวันนั้นอยู่จริง 
reu mai mi wan nan yu cing
Or the day doesn’t exist Cr :
Romanization Lyric : jetsiphaa.com
English Translation : Muzik Move Records
TAKE IT OUT WITH FULL CREDIT!!!
Post a Comment

Post a Comment

close