Pap0P1zq8JJYElFeA1qX1oXVwFGs9jnGapuo3DAq
Bookmark

SAMBLACK - MAI YINDEE (ไม่ยินดี) [Romanization Lyric + Eng]


💜 Click here to request a song

 Romanization Lyric


เราเคยเป็นคู่รักคู่หนึ่ง ที่รักกันเป็นธรรมดา
rao koey bpen ku rak ku neung, ti rak gan bpen tammada
We used to be a couple who love each other normally

มีเวลาให้กันรักกันมากทุกวันและมีความสุขดี
mi wela hai gan, rak gan mak tukwan lae mi kwamsuk dee
There is a lot of time for us to love each other every day and be happy

แต่อยู่ดีดีมีคนคนหนึ่ง ที่ไม่มีความธรรมดา
dtae yu dee dee mi kon kon neung, ti mai mi kwam tammada
But anyway, there is one person that is not ordinary

ฉันเห็นเธอนั้นแอบส่งสายตา แบบที่เธอทำกับฉันวันนั้น
chan hen ter nan aep song sai dta baeb ti ter tam gap chan wan nan
I saw you secretly staring like the way you did to me that day

วันที่ฉันและเธอพบกัน มันเป็นความทรงจำที่ดี
wan ti chan lae ter pob gan, man bpen kwam songjam ti dee
The day you and I met it's a good memory

แต่ทำไมวันนี้เธอกลับมาทิ้งฉันไปอยู่กับเขา
dtae tammai wan ni ter glap ma ting chan bpai yu gap kao
But why did you come back today and leave me to be with him?

*
หากเธอมาขอให้ฉันยินดีกับเธอ คงไม่มีทาง
hak ter ma koh hai chan yindee gap ter kong mai mi tang
If you come and ask me to congratulate you, I'll never do that

เพราะวันนี้เธอไม่ต้องการฉันอีกแล้ว
pro wan ni ter mai dtong gan chan ik laew
Cause today you don't need me anymore

**
ฉันจะไม่ยินดีกับรักครั้งนี้ของเธอกับเขา
chan ja mai yindee gap rak krang ni kong ter gap kao
I wouldn't be happy with this love of you and him

มันทำให้ฉันต้องเหงาและทำให้ฉันต้องมีน้ำตา 
man tam hai chan dtong ngao lae tam hai chan dtong mi namdta
It makes me lonely and it makes me cry

และฉันจะไม่อ่อนแอ คนขี้แพ้ต้องไม่ใช่ฉัน
lae chan ja mai on ae kon ki pae dtong mai chai chan
And I won't be weak, the loser must not be me

ฉันจะพยายามไม่เอาความหลังมาฝังหัวใจ ให้เจ็บปวด..
chan ja payayam mai ao kwamlang ma fang huajai hai jep bpuat
I will try not to put the past in my heart to cause pain


ช่างน่าตลกดีที่ตีห้าตีหก ฉันยังประกบและประกอบ
chang na dtalok dee ti dti ha dti hok chan yang bpragop lae bpragop
It's funny that it's 5-6 AM, I'm still spliced ​​and assembled

คำสบถให้มันออกมาเป็นเพลงที่สะกด
kam sabot hai man ok ma bpen pleng ti sa god
The swear words make it sound like a song that spells it out

จดลงไปในกระดาษ ขณะที่ใจฉันมืดลง
jod long bpai nai gradat kana ti jai chan meut long
Write down on paper as my heart darkens

แต่กลับเป็นเธอที่สว่าง
dtae glap bpen ter ti sawang
But instead it's you who's bright 

บนความรู้สึกที่ลำบากใจ
bon kwam ruseuk ti lambak jai
On the feeling of distress

จนฉันนั้นอยากตาย 
jon chan nan yak dtai
Until I want to die

ฉันจะได้ยินอีกไหมกับคำที่บอกว่าอย่าไป
chan ja daiyin ik mai gap kam ti bok wa ya bpai 
Will I ever hear the words 'don't go'?

ไม่อยากให้ห่างไกลกัน 
mai yak hai hang glai gan
I don't want us to be far away

จนวันที่จากกันไป 
jon wan ti jak gan bpai
Until the day we parted

คำสุดท้ายที่เธอบอกฉันคือเราต้องอาจไกลกัน
kam sudtai ti ter bok chan keu rao dtong at glai gan
The last word you told me was that we might be far apart

แม้วันเวลาจะผันเปลี่ยน จากตอนนั้นไม่รู้ว่าเป็นไง
mae wan wela ja pan bplian, jak dton nan mai ru wa bpen ngai
Even if the days change from then on, I don't know how

แต่คนที่ฉันเกลียด ไม่ต้องบอกก็รู้ว่าเป็นใคร
dtae kon ti chan gliat, mai dtong bok go ru wa bpen krai
But the one who I hate, no need to tell you will know eventually

ก็คงเป็นคนที่ไปจากฉันและลาไป แบบคาใจ
go kong bpen kon ti bpai jak chan lae la bpai baeb ka jai
It would be the one who left me and left in disbelief

และฉันต้องปล่อยให้ความรู้สึกของฉันมันชินและชาไป
lae chan dtong bploi hai kwam ruseuk kong chan man chin lae cha bpai
And I have to let my feelings get used to and numb

ไม่ต้องร้องไห้อีก จะทำยังไงก็ได้ให้มันไม่คิดถึงเธอ
mai dtong rong hai ik, ja tam yang ngai go dai hai man mai kidteung ter
No need to cry, what can I do to make me won't missing you?

และเธอก็คงได้ยินว่าบาร์ก่อนหน้ามันไม่สัมผัส
lae ter go kong daiyin wa ba gon na man mai sampat
And you must have heard that the previous bar it didn't touch

ก็เหมือนกับความรู้สึกของฉันที่เธอมองว่ามันไม่สำคัญ
go meuan gap kwam ruseuk kong chan ti ter mong wa man mai samkan
Just like my feelings that you think not important


**
ฉันจะไม่ยินดีกับรักครั้งนี้ของเธอกับเขา
chan ja mai yindee gap rak krang ni kong ter gap kao
I wouldn't be happy with this love of you and him

มันทำให้ฉันต้องเหงาและทำให้ฉันต้องมีน้ำตา 
man tam hai chan dtong ngao lae tam hai chan dtong mi namdta
It makes me lonely and it makes me cry

และฉันจะไม่อ่อนแอ คนขี้แพ้ต้องไม่ใช่ฉัน
lae chan ja mai on ae kon ki pae dtong mai chai chan
And I won't be weak, the loser must not be me

ฉันจะพยายามไม่เอาความหลังมาฝังหัวใจ ให้เจ็บปวด..
chan ja payayam mai ao kwamlang ma fang huajai hai jep bpuat
I will try not to put the past in my heart to cause pain


บาดแผลที่เธอได้ฝากไว้ 
bad plae ti ter dai fak wai
The wounds you left

มันทำให้ฉันอ่อนแอและไร้เรี่ยวแรง
man tamhai chan on ae lae rai riao raeng
It made me weak

แต่ฉันต้องฝืนและทนเอาไว้ แค่ข้ามคืนที่มันโหดร้าย
dtae chan dtong feun lae ton ao wai, kae kam keun ti man hod rai
But I have to resist and endure, it's just a cruel night

และฉันจะพยายามให้เธอหายไปในความทรงจำ..
lae chan ja payayam hai ter hai bpai nai kwam songjam
And I will try to make you disappear from my memory


**
ฉันจะไม่ยินดีกับรักครั้งนี้ของเธอกับเขา
chan ja mai yindee gap rak krang ni kong ter gap kao
I wouldn't be happy with this love of you and him

มันทำให้ฉันต้องเหงาและทำให้ฉันต้องมีน้ำตา 
man tam hai chan dtong ngao lae tam hai chan dtong mi namdta
It makes me lonely and it makes me cry

และฉันจะไม่อ่อนแอ คนขี้แพ้ต้องไม่ใช่ฉัน
lae chan ja mai on ae kon ki pae dtong mai chai chan
And I won't be weak, the loser must not be me

ฉันจะพยายามไม่เอาความหลังมาฝังหัวใจ ให้เจ็บปวด..
chan ja payayam mai ao kwamlang ma fang huajai hai jep bpuat
I will try not to put the past in my heart to cause pain Cr :
Romanization Lyric : jetsiphaa.com
English Translation : jetsiphaa.com
TAKE IT OUT WITH FULL CREDIT!!!
Post a Comment

Post a Comment

close