Pap0P1zq8JJYElFeA1qX1oXVwFGs9jnGapuo3DAq
Bookmark

SERIOUS BACON - Did you forgot him yet? (ลืมเขาได้ยัง) [Romanization Lyric + Eng]


💜 Click here to request a song

💜 Click here for more lyrics

 Romanization Lyric


เป็นคนที่อยู่ข้างเธอในทุกๆวัน
bpen kon ti yu kang ter nai tuk tuk wan
Someone who is beside you every day

แบบ แบบว่าไม่ใช่แค่เพื่อนที่คุยกัน 
baeb baeb wa mai chai kae peuan ti kui gan
Like, not just friends who talk to each other

แต่เธอบอกฉันให้รอ เลยทำได้เพียงเฝ้ามอง
dtae ter bok chan hai ro, ley tam dai piang fao mong
But you told me to wait so I could only stare

เธอแค่ยังไม่พร้อม ไม่ใช่เราดีไม่พอ
ter kae yang mai prom mai chai rao dee mai po
It's not that we're not good enough, you're just not ready


*
เธอบอกเธอมีฉันเป็นคนที่รู้ใจ
ter bok ter mi chan bpen kon ti ru jai
You told me that you had me as someone who knows you well

แต่เธอยังลืมเขาที่เคยรักไม่ได้
dtae ter yang leum kao ti koey rak mai dai
But you still can't forget the person you used to love

แล้วฉันต้องทำเช่นไร
laew chan dtong tam chen rai
So what should I do?

ต้องรอต่อไปใช่ไหม
dtong ro dto bpai chai mai
I must keep on waiting, right?

ให้รออีกนานแค่ไหนช่วยบอกฉันที
hai ro ik nan kae nai chuay bok chan ti
Please tell me how long should I wait

**
ลืมเขาได้เมื่อไหร่ ฉันคงมีสิทธิ์ใช่ไหม
leum kao dai meua rai, chan kong mi sit chai mai
When will you forget him? I still have the right, right?

ลืมเขาได้เมื่อไหร่ ต้องรอเธออีกแค่ไหน
leum kao dai meua rai, dtong ro ter ik kae nai
When will you forget him? How long should I have to wait for you?

เมื่อเธอยังคิดถึงแต่เขา
meua ter yang kidteung dtae kao
When you still misses him

ส่วนฉันเป็นแค่เงาเบลอๆ
suan chan bpen kae ngao bleu bleu
I'm just a blur

ก็ไม่รู้เมื่อไหร่จะได้ชัดเจนในใจเธอ
go mai ru meua rai ja dai chadjen nai jai ter
I don't know when will I be clear in your heart


ฉันรู้และเข้าใจว่าเธอยังคงไม่ลืม 
chan ru lae kaojai wa ter yang kong mai leum
I know and understand that you still haven't forgotten

เธอยังคงไม่ลืมคนเก่า 
ter yang kong mai leum kon gao
You still haven't forgotten your ex

แต่ฉันขอให้เธอลองเปิดใจให้ฉัน
dtae chan koh hai ter long bpeut jai hai chan 
But I asked you to try to open up to me

ให้เธอลองเปิดใจได้เปล่า
hai ter long bpeut jai dai bplao
Can you try to open up?

ยังไม่ต้องเชื่อฉันก็ได้ baby
yang mai dtong cheua chan go dai Baby
It's okay you don't have to believe me baby

I’ll make you happy baby trust me

เขาให้เธอแค่ไหน ฉันให้มากกว่านั้น 
kao hai ter kae nai chan hai mak gwa nan
No matter how much he gives you, I'll give you more

เธอจะเชื่อฉันได้ไหม
ter ja cheua chan dai mai
Will you believe me?


เธอบอกเธอมีฉันเป็นคนที่รู้ใจ
ter bok ter mi chan bpen kon ti ru jai
You told me that you had me as someone who knows you well

แต่เธอยังลืมเขาที่เคยรักไม่ได้
dtae ter yang leum kao ti koey rak mai dai
But you still can't forget the person you used to love

ไม่ว่าจะทำเช่นไร
mai wa ja tam chen rai
Whatever I do

ก็มีแต่เขาใช่ไหม
go mi dtae kao chai mai
There will be still only him, right?

ให้รออีกนานแค่ไหนช่วยบอกฉันที
hai ro ik nan kae nai chuay bok chan ti
Please tell me how long should I wait

**
ลืมเขาได้เมื่อไหร่ ฉันคงมีสิทธิ์ใช่ไหม
leum kao dai meua rai, chan kong mi sit chai mai
When will you forget him? I still have the right, right?

ลืมเขาได้เมื่อไหร่ ต้องรอเธออีกแค่ไหน
leum kao dai meua rai, dtong ro ter ik kae nai
When will you forget him? How long should I have to wait for you?

เมื่อเธอยังคิดถึงแต่เขา
meua ter yang kidteung dtae kao
When you still misses him

ส่วนฉันเป็นแค่เงาเบลอๆ
suan chan bpen kae ngao bleu bleu
I'm just a blur

ก็ไม่รู้เมื่อไหร่จะได้ชัดเจนในใจเธอ
go mai ru meua rai ja dai chadjen nai jai ter
I don't know when will I be clear in your heart


ชัดชัด
chad chad
Clearly

ฉันคงมีสิทธิ์ใช่ไหม
chan kong mi sit chai mai
I still have the right, right?

จะได้ชัดเจนในใจเธอ
ja dai chadjen nai jai ter
will I be clear in your heart

ต้องรอเธออีกแค่ไหน
dtong ro ter ik kae nai
How long should I have to wait for you?

เมื่อเธอยังคิดถึงแต่เขา
meua ter yang kidteung dtae kao
When you still misses him

ส่วนฉันเป็นแค่เงาเบลอๆ
suan chan bpen kae ngao bleu bleu
I'm just a blur

แล้วฉันต้องทำเช่นไร
laew chan dtong tam chen rai
So what should I do?

แล้วฉันต้องทำเช่นไร
laew chan dtong tam chen rai
So what should I do?


**
ลืมเขาได้เมื่อไหร่ ฉันคงมีสิทธิ์ใช่ไหม
leum kao dai meua rai, chan kong mi sit chai mai
When will you forget him? I still have the right, right?

ลืมเขาได้เมื่อไหร่ ต้องรอเธออีกแค่ไหน
leum kao dai meua rai, dtong ro ter ik kae nai
When will you forget him? How long should I have to wait for you?

เมื่อเธอยังคิดถึงแต่เขา
meua ter yang kidteung dtae kao
When you still misses him

ส่วนฉันเป็นแค่เงาเบลอๆ
suan chan bpen kae ngao bleu bleu
I'm just a blur

ก็ไม่รู้เมื่อไหร่จะได้ชัดเจนในใจเธอ
go mai ru meua rai ja dai chadjen nai jai ter
I don't know when will I be clear in your heart


เมื่อเธอยังคิดถึงแต่เขา
meua ter yang kidteung dtae kao
When you still misses him

ส่วนฉันเป็นแค่เงาเบลอๆ
suan chan bpen kae ngao bleu bleu
I'm just a blur

ก็ไม่รู้เมื่อไหร่จะได้ชัดเจนในใจเธอ
go mai ru meua rai ja dai chadjen nai jai ter
I don't know when will I be clear in your heart


 Cr :
Romanization Lyric : jetsiphaa.com
English Translation : jetsiphaa.com
TAKE IT OUT WITH FULL CREDIT!!!
Post a Comment

Post a Comment

close